CONTAINERPRODUCTS     Self Storage Verhuur Centrum
info@containerproducts.nl tel. 0594-518697

Privacy statement (A.V.G.)

Deze website, conformeert zich aan het privacy statement van Containerproducts Leek. In het kader van onze dienstverlening, wanneer u een abonnement neemt, een publicatie bestelt, als van toepasssing u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, gebruik maakt van onze interactieve diensten of anderszins contact heeft met een onderdeel van Containerproducts-Leek - legt Containerproductsf-Leek gegevens vast. Containerproducts-Leek vindt het belangrijk om de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen.Containerproducts-Leek conformeert zich daarom zowel aan de Wet A.V.G. (Algemene Verordening persoons Gegevens), Bescherming Persoonsgegevens (WBP) als de gedragscodes van de DDMA (Dutch Dialogue Marketing Association) en Emma (E-mailMarketing Associatie Nederland). Indien u op vrijwillige basis wordt gevraagd persoonsgegevens op te geven zal expliciet aangegeven worden waarvoor deze zullen worden gebruikt. Containerproducts-Leek zal de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen anders dan de partijen die bij deze specifieke actie betrokken zijn, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Doel gegevensregistratie 

De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt Containerproducts-Leek om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over haar producten en diensten. Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor alle onderdelen van Containerproducts-Leek, zodat steeds een zo afgewogen en evenwichtig mogelijk advies of dienst geleverd kan worden. Daarbij blijven onverkort de wettelijke spelregels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing.

Containerproducts-Leek

Indien en voorzover gebruik wordt gemaakt van diensten van externe dienstverleners, zijn de voorwaarden en privacyregels van deze dienstverleners van toepassing. Containerproducts-Leek is niet verantwoordelijk voor de rechtshandelingen c.q. het beleid van deze dienstverleners.

Inzage en correctie gegevens

Geregistreerden kunnen te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in hun gegevens en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar aantekenen tegen het ontvangen van informatie van Containerproducts-Leek via e-mail, telefoon, post en/of SMS.

Wijzigingen, een verzoek tot inzage of het indienen van een bezwaarschrift kunt u schriftelijk indienen via:

Containerproducts-Leek    Leuringslaan 59      9351NT Leek

U kunt ook een e-mail sturen naar;    info@containerproducts.nl

Beveiliging gegevens

Containerproducts-Leek respecteert de privacy van iedere geregistreerde en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens van geregistreerden zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Containerproducts-Leek. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van de Containerproducts-Leek, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Containerproducts-Leek spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Containerproducts-Leek is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programmas of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de Website van Containerproducts-Leek wordt gemaakt.

Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens zullen niet worden verkocht aan derden zonder uw nadrukkelijke toestemming. Het is mogelijk dat Containerproducts-Leek op grond van een wettelijke plicht gegevens moet verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Containerproducts-Leek zal persoonsgegevens in deze gevallen uitsluitend verstrekken als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd verzoek van de instantie aan wie de gegevens moeten worden verstrekt.

Verwijderen persoonsgegevens

Opgeslagen persoonsgegevens (digitaal/papieren versie) worden na de wettelijke bewaartijd vernietigd.

Gebruik cookies

Bij uw gebruik van websites van Containerproducts-Leek verzamelen wij door middel van zgn. cookies, informatie over uw gebruik van de website. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. Containerproducts-Leek gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Containerproducts-Leek gebruikt tevens cookies om informatie te verzamelen over haar klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie rond onze producten en gerichte marketingactiviteiten rond de producten van Containerproducts-Leek, haar groepsmaatschappijen en eventueel door ons zorgvuldig geselecteerde derden. U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. U kunt dan echter niet van alle mogelijkheden van de site gebruikmaken. De geldigheidsduur van de cookies is maximaal 30 dagen. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

 

Wijzigen van dit privacy statement

Containerproducts-Leek behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

==